VA ingeniør - ledig stilling

Nordplan er det største uavhengige prosjekterings- og rådgjevingsmiljøet innan plan og infrastruktur, arkitektur, konstruksjon, energi og miljø mellom Bergen og Trondheim. I meir enn 30 år har vi vore i marknaden i Vestland, Møre og Romsdal og Innlandet. Vi har utvikla einskybasert organisasjon” der vi arbeider i prosjekt på tvers av fag og geografi - med sterke fagmiljø samla på avdelingskontor og satelittarNordfjordeid, Ålesund, Førde, Vågåmo, Lillehammer, Ørsta, Måløy, Stryn, Bismo, Stadlandet, Surnadal, Sogn, Bergen og snart også i Vestby.  

Her er jobben for deg 

Avdeling for Plan og Infrastruktur har spennande og varierte oppdrag med regulering av store og kompliserte kryss, byggeplanar av kommunale og statlege vegsystem, gang- og sykkelvegar og veganlegg i bustad- og næringsområde. 

I tillegg til regulerings- og byggeplanar jobbar vi med overordna analyser, som hovudplanar for vassforsyning og avløp. Vi utarbeider også flaumsonekartlegging og planar for handtering av overvatn med sterk fokus på miljøvennlege og framtidsretta løysingar.   

Vi legg vekt på å jobbe saman i tverrfaglege team og du vil jobbe tett saman med vegplanleggarar, arealplanleggarar, arkitektar, landskapsarkitektar og ingeniørar. Det vil også vere reine VA-prosjekt der du jobbar sjølvstendig.

Du kan velje mellom ulike kontorstader – vi set pris på om du styrker miljøet ved eit av våre avdelingskontor – men vi kan også diskutere andre løysingar 

 

Arbeidsoppgaver

 • Prosjektering av VA-anlegg med moderne verktøy som Autocad, Novapoint og Fokus Vardak 
 • Utgreiing og analyse med modelleringsprogram som EPANET, EPASWWM, HY8 og evt. HEC-RAS. 
 • Utarbeiding av faglege rapporter og notat. 
 • Byggeleiing og prosjektleiing etter kompetanse. 

 

Kvalifikasjonar og personlege eigenskapar

 • Du har mastergrad eller bachelorgrad innanfor vann- og miljøteknikk. 
 • Du er fagleg engasjert. 
 • Du er løysingsorientert og initiativrik. 
 • Du har god kommunikasjonsevne både intern og med eksterne aktørar. 
 • Du har god munnleg og skriftleg framstillingsevne på norsk og engelsk. 
 • Erfaring med prosjektering av VA-anlegg vil bli vektlagt. 

 

Vi tilbyr

 • Fleksibel arbeidstid og arbeidsstad. 
 • Konkurransedyktig løn. 
 • God pensjonsordning og personalforsikring 
 • Utfordrande arbeidsoppgåver med stort ansvar og høve til personleg utvikling. 
 • Godt tverrfagleg miljø. 
 • Moderne arbeidsverktøy. 
 • Mogelegheit for å vere medeigar i eigen arbeidsplass. 

 


For nærare informasjon kontakt: 

Léo Carpentier 91879180, lc@nordplan.no  

Søknad med vedlagt CV kan sendast pr. e-post til kontaktperson.