Energi

Energi

Vi tilbyr vi tenester knytt til energirådgivning, energiovervaking, energileiing, fornybar energi gjennomføringsbistand og energimerking. Vi følgjer prosjektet frå vugge til grav.

Våre rådgjevarar hjelper deg eller di bedrift med å redusere energikostnader gjennom bruk av fornybar energi og energieffektiviseringstiltak, samtidig som vi tek eit miljøansvar.

Referansar energi

Saman med kunden skal vi finne fagleg gode, økonomiske og miljømessige energitiltak. 

Kundane våre er har anlegg innafor bygg, eigendom, fjernvarme/-kjøling, industri, oppdrett og transport.


Energirådgjeving

Saman med kunden kartlegg vi energiforbruket og identifiserer lønsame energieffektiviseringstiltak. Vi hjelper også til med å vurdere ulike fornybare energikjelder og gjer varmeanleggsvurderingar som viser årskostnadene for ulike alternativar.

Eksemplar på tjeneste vi tilbyr er:

 • Energikartlegging og analyse av sparepotensialer
 • Identifisere energieffektiviseringstiltak
 • Spillvarmeutnyttelse
 • Fornybar energi
 • Energieffektiv drift av tekniske anlegg
 • Energiberegning av bygningar
 • Energirådgjeving tidligfase byggeprosjektar
 • Energieffektivisering i industri og transport
 • Varmeanlegg og distribusjonssystem
 • Vurdering av fornybare energikjelder
 • Inneklimatiltak


Vi tilbyr teneste frå ide til drift og sanering, eller sagt med andre ord frå vugge til grav.

Forstudie/initeringsfasen/moglegheitsstudie - Fyrste analyse der målsettinga er å avklare om kva som er dei beste energiløysinga tilknytt behov og produksjon.

Forprosjekt/konsept - Design av energianlegg med kostnadsoverslag. 

Konsesjonssøknad - Søknad om konsesjon etter Energilova der dette er aktuelt.

Søknad til Enova eller andre støtteordnignar - Søknad om støtte til prosjektet. EnovaInnovasjon Norge, fylkeskommunen med meir. har gode støtteordningar for utbyggarar, bedrifter og byggeigerar. Dei støttar energitiltak som aukar bruk av fornybar energi og reduserar effekttoppar i straumnettet. 

Hovudprosjekt og prosjektering - Prosjektering av energianlegget som grunnlag for innhenting av tilbod. 

Tilbodsgrunnlag og kontrahering - Innhente tilbod og evaluere tilboda.

Prosjektleiing - Prosjektleiing for energianlegg i prosjekteringsfasen og byggefasen. 

Byggeleiing - Byggeleiing for fornybare energianlegg i byggefasen. 

Drift - Kursing av driftspersonell, Energiovervåking (EOS), innjustering av drift, energitiltak

Energileiing og energiovervaking

Energileiing er eit verktøy for å kontinuerleg jobbe med energi og energireduksjon ved å få god og rett energiinformasjon til rett folka, til rett tid og til rett nivå. Dette er ei system på lik linje med økonomistyring, produksjons- eller personalledelse. Energileiing skal påverke brukarane sin energimessige åtferd, fremje energiøkonomisk drift og avdekke moglegheiter for ytterlegare innsparing.


Ei sentral oppgåve i samband med energileiing, er å etablere rutinar som sikrar kontinuerleg forbetring for å avgrense, og helst redusere, energikostnadene til bedrifta. Dette skjer ved hjelp av eit styringssystem der bestemte personar i organisasjonen har fått ansvar for å utføre særskilte oppgåver innan registrering og handsaming av data, utarbeiding av nøkkeltal, informasjon osv.

Drift

Vi har god kompetanse på drift av energianlegg og kan tilby driftstøtte til utbyggarar, byggeigar, industri og fjernvarme. 

Fjordvarme har driftsansvar gjennom fleire år av fjordvarmeanlegget på Nordfjordeid, samt driftsoppfølging av lokale varmepumpeanlegg. 


Energimerking

Energimerking er obligatorisk ved sal og utleige av bustadar og yrkesbygg. I tillegg skal alle bygg over 1000 m2 vere energimerka og må lagast av ein fagperson. Energimerkinga blir registrert hjå NVE, og berekna merke skal gjerast synleg for brukarane av bygget.  Ein energiattesten er gyldig i 10 år.

Målet med forskrifta er å auke kunnskapen om energibruk og oppvarmingløysningar. Karakteren vert bestemt av bygningskomponentar, ventilasjonssystem, varmekjelder osv. Energiattesten er delt i fire ledd: Energikarakter (frå A til G), oppvarmingskarakter (frå grønt til rødt), målt energibruk og tiltaksliste. Meir info kan ein finne på Enova.

Foreskrifta vart innført frå 1.juli 2010.

Fornybar energi og spillvarme

Å nytte omgjevnadane lokalt til produksjon av energi er svært heldig og energien bør nyttast til det den egnar seg best til. Enten det er varme, kjøling eller elektrisitet.

Fornybare energianlegg, som til dømes fjordvarmeanlegget på Nordfjordeid, er i praksis klima- og miljøtiltak som nyttar. Energikjeldene kan dekke energibehov til varme og kjøling. I tillegg gjev lokal fornybar energi betre forsyningsikkerheit og reduserer importavhengigheit. Eit slik tiltak kan redusere energikostnadnae til oppvarming og kjøling med over 60%.

Energien kan kome frå lav- eller høgtempererte energikjelder, frå potensiell energi eller kinetisk energi. I tillegg til kjemisk energi.

Lavtempererte energikjelder, som fjordvarme, nyttar ein i all hovudsak til varme og kjøling i bygningar. Sidan energikjelda er lavtemperert, treng ein varmepumpe til å heve temperaturen til ønska nivå. Ein kan også nytte energikjelda direkte til kjøling. Dette bidrar til at ein får kontroll på innetemperaturen i bygget, noko som er viktig i mellom anna forretningsbygg, kontorbygg, sjukehus, omsorgsbygg og skulebygg. I tillegg er kjøling av datarom ofte aktuelt. Eksempel på lavtempererte energikjelder er sjøvatn, ferskvatn, grunnvatn, lausmasser/jord, fjell og berg, sol, luft, ventilasjonsavkast og avløpsvatn.

Høgtempererte energikjelder kan nyttast til varme og elektrisitetproduksjon. Eksempel på høgtempererte energikjelder er grunnvarme frå djupe borehol, sol, biobrensel og avfallsforbrenning. Spillvarme frå industri kan også vere aktuelt enkelte stader.

Potensiell energikjelder kan best nyttast til elektrisitetproduksjon. Eksempel på potensiell energi er sol og vasskraft.

Kintetisk energikjelder kan også best nyttast til elektrisitetproduksjon. Eksempel på kinetisk energi er vind, tidestrøm og bølgjer.

Kurs/opplæring

Gode medarbeidarar med god kompetanse, er ein føresetnad for at drifta av eit bygg skal vere energiøkonomisk. Dette gjeld medarbeidar på alle nivå og innsparing kan raskt bli 10-15%.

VI har høg kompetanse på formidling av energimessige utfordringar. Vi kan halde både standardiserte og skreddarsydde kurs, til dømes på energileiing, energioppfølging (EOS), drift av tekniske anlegg osv

Enøk-senteret

Enøk-senteret vart 01.01.2023 fusjonert med Nordplan AS. Klikk her for å besøke tidlegare nettside

Fjordvarme

Fjordvarme er eit driftsselskap som tilbyr tenester knytt til drift av fjordvarmeanlegg på Nordfjordeid og Stad Næringspark. I tillegg sitt Fjordvarme AS med god kompetanse på planlegging, utvikling og drift av slike anlegg. Fjordvarme har kontor på Nordfjordeid.

Fjordvarme

Klikk her for å besøke vår nettside