Kunngjeringar

Oppstart regulering Terøya

Dagens industriområde på Terøya er bygd ut og ufylt i sjø iht tidligere godkjenninger. Kommuneplanens arealdel åpner for videre utvidelse av næringsområdet, og reguleringsplanforslaget tar for seg både dagens industriområde, dagens utfyllinger og framtidig næringsområde.

Frist for å komme med innspill til oppstartsvarselet eller merknad til planprogrammet er satt til den 03.07.24.

Pga ferietid bør eventuelle muntlige henvendelser/spørsmål til plankonsulent skje før den 28. juni 2024.

Reguleringsendring Hoven Loen

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 vert det varsla om oppstart av reguleringsendring / detaljreguleringsplan for Hoven Loen i Stryn kommune.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for oppgradering og vidare utvikling av aktivitetar og anlegg for Hoven, drive av Loen Skylift og Loen Activ. Målsetninga er å styrkje heilårsdrifta ved å gi eit breiare aktivitetstilbod til besøkjande.

Frist for innspel er sett til: 9. august 2024.

Oppstart av detaljregulering montørbase Eidefoss

I medhald av plan- og bygningslova (pbl.) § 12-8 vert det varsla oppstart av reguleringsplanarbeid for gnr./bnr./fnr. 93/1/28 på Joramo næringsområde på Dombås i Dovre kommune. Planen vil utarbeidast som ein detaljreguleringsplan, jf. pbl. § 12-3.

Eidefoss vannkraft as ynskjer å regulere deler av sitt areal innanfor Joramo næringsområde, for å legge til rette for utviding av eksisterande mannskapsbase, med funksjonane kontor, opphaldsrom, garderobar, dusj og toalett.
I gjeldande reguleringsplan (planID: 05110059).  Forslag til planavgrensing fylgjer i hovudsak eigedomsgrenser og formålsavgrensing i gjeldande reguleringsplan.

Plangrense orto.png

Varsel om oppstart av planarbeid.

Referat oppstartsmøte med Stryn kommune.

Forslag til planavgrensing.

Planinitiativ til Stryn kommune.