Kunngjeringar

VARSLINGSBREV

I medhald av Plan og bygningslova § 12-8 vert det varsla om oppstart av detaljreguleringsplan
for Ytre Øyrane gbnr. 21/305 mfl. i Førde kommune. Planområdet er på om lag 23 daa.