Kunngjeringar

DETALJREG. OLE STEIGS GATE 10, RINGEBU

Varsel om oppstart av planarbeid jf. pbl. § 12-8, detaljregulering for Ole Steigs gate 10, i Ringebu kommune. Ringebu kommune ønskjer å legge til rette for eit nytt sentrumsbygg sentralt i sentrumskjerna på Vålebru. Ønskja framdrift gjer at det vert køyrt ein eigen planprosess for detaljreguleringsplan for tiltaket parallelt med arbeidet med områdereguleringsplan for sentrum. Det er utarbeidd eit idé-/skisseprosjekt som syner korleis areala kan bli utnytta til eit sentrumsbygg med 15 leilegheiter og næringsareal i 1. etasje. Tiltaket inneber omlegging av Tomtegata.

Innspel til planarbeidet rettast til os@nordplan.no innan måndag 16. mai.

Detaljreg. Bråtet B19, Nor

Varsel om oppstart – detaljregulering bustadområde Nord. Bråtet B19, som erstattar deler av Reguleringsplan for Massetak i Vedvikmona, (2002) plan ID 2001017, Stad kommune

Nordplan vil i medhald av plan og bygningslova §12-8 varsle oppstart av arbeid med detaljregulering for etterbruk til bustader i massetak på Nor, i Stad kommune. Området er kalla «Bråtet». (gnr/bnr 57/1, 25, 65 og 28).

Detaljreg. Barstadvika, Kinn

Varsel om oppstart av planarbeid jf PBL § 12-8, detaljregulering for Barstadvika, gbnr. 319/423 mfl., næring, i Kinn kommune. Nordfjord Havn IKS ønskjer å legge til rette for utfylling i sjø med etablering av næring/industri, på eit avgrensa areal langs Skoravegen, nordaust for Måløy sentrum. Nytt areal er tenkt utnytta til landbasert oppdrett gjennom utleige til aktør som er etablert på utfylt areal rett nord for planområdet. Tiltaket kan innebere justering og/eller nybygg av kai som avslutning av fylling mot sjø.

Innspelsfirst: 31.05.2022.