Kunngjeringar

Varsel om planoppstart Hornindal Skisenter

Detaljreguleringsplan for Hornindal Skisenter og tilgrensande hyttefelt m.m. 2007/2014, planarbeid med diverse endringar innanfor deler av planområdet, Hornindal kommune

Føremålet med planarbeidet er å endre plasseringa av område for oppstilling av renovasjonsløysing. Ein vil samstundes sjå på om tilkomsten og utforminga av felt F4 skal tilpassast noko, og kanskje gje rom for nokre nye tomtar. Samtidig vert det gjort mindre karttilpassingar i samsvar med dei endringar som ein kjenner til gjennom prosessen med opparbeiding og sal av hyttefeltet.

Annonsering oppstart detaljregulering 18290.pdf

Annonsert plangrense 18290.pdf

Oppstartsmøteref. 18290 -signed.pdf

Annonse i Fjordingen 23.november.pdf

Varsel om planoppstart Flomstunet

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 vert det varsla om oppstart av detaljreguleringsplan for Flomstunet gnr. 61 bnr. 117, 53, 379 og 113 i Førde kommune.

Føremålet med reguleringsplanen er å legge til rette for ein 4. etasje på eksisterande bygg på gbnr. 61/117, samt renovere delar av eksisterande bygningsmasse. Det skal leggast til rette for kontor i dei øvste etasjane, medan dagens drift med butikklokale/treningssenter skal vidareførast i dei nedste etasjane.

Varselbrev_Reguleringsplan.pdf

Referat frå oppstartsmøte med Førde kommune 21.11.18.pdf

Planinitiativ Flomstunet.pdf

Annonse_Firda_15.12.18.pdf

Planavgrensing - kart

kart annonse.PNG


Varsel om planoppstart - Johannsmarka

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 vert det varsla om oppstart av arbeid med detaljregulering av bustader og naust på eigedom gnr. 185 bnr. 8 (Johannsmarka) på Valderøya i Giske kommune.

Føremålet med planarbeidet er å legge til rette for 7 eller fleire einebustader. I tillegg til einebustader vil moglegheita for konsentrerte småhus også bli vurdert. Det skal visast omsyn til siktlinjer mot sjø. Nye bygg skal ha volum og høgd som er tilpassa eksisterande bustader i området.

Brev - varsel om oppstart.pdf

Plangrense 12.12.18.pdf

Planinitiativ Johannsmarka.pdf

Referat frå oppstartsmøte 05.06.2018.pdf

Vedtak om oppstart detaljregulering.pdf

Annonse Sunnmørsposten

planavgrensing.PNG