Kunngjeringar

VARSLINGSBREV, Rovde industripark

I medhald av Pbl. §12-8 vert det varsla oppstart av detaljregulering for om lag 252 daa av gbnr.
106/1, 2, 4, 8, 10 og delar av 107/4 ved Rovde Industripark på Øykjeneset. Det vert ikkje utarbeidd planprogram eller KU.

VARSLINGSBREV, klatrepark

Kunngjering av planoppstart endring av reguleringsplan for Galdhøpiggen klatrepark, PlanID: 05140053, i Lom kommune.
Gjeldande plan vart vedteke i Lom kommunestyre 17.12.2008. Planområdet er på om lag 38 daa, og omfattar aktivitetspark/klatrepark og sørvisfunksjonar som støtter opp under aktivitetsparken. Formålet med planendringa er å legge til rette for overnatting i dome-telt, oppføring av grillhytte m.m.