Kunngjeringar

Varsel om planoppstart Hafstad, Førde

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 vert det varsla om oppstart av detaljreguleringsplan for Hafstad del av gbnr. 61/8 i Førde kommune. Planområdet er på om lag 15 daa, og ligg nord for E39, vest for rundkøyring til Hafstadparken.

Det er plan om å etablere ein bygning som skal nyttast som lensmannskontor for Vest Politidistrikt. Bygningen er venta å ha eit bruksareal på om lag 2100 m2, fordelt på 3 etasjar. Det vil regulerast med moglegheit for utviding. Detaljplanen vil erstatte delar av gjeldande reguleringsplan Hafstad bydel. 


Planavgrensing

Varselbrev til offentlege instansar og grunneigarar

Vurdering konsekvensutgreiing

Annonse Firda 09.01.19

Referat frå oppstartsmøte_07.01.19

Varsel om planoppstart - Johannsmarka

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 vert det varsla om oppstart av arbeid med detaljregulering av bustader og naust på eigedom gnr. 185 bnr. 8 (Johannsmarka) på Valderøya i Giske kommune.

Føremålet med planarbeidet er å legge til rette for 7 eller fleire einebustader. I tillegg til einebustader vil moglegheita for konsentrerte småhus også bli vurdert. Det skal visast omsyn til siktlinjer mot sjø. Nye bygg skal ha volum og høgd som er tilpassa eksisterande bustader i området.

Brev - varsel om oppstart.pdf

Plangrense 12.12.18.pdf

Planinitiativ Johannsmarka.pdf

Referat frå oppstartsmøte 05.06.2018.pdf

Vedtak om oppstart detaljregulering.pdf

Annonse Sunnmørsposten

planavgrensing.PNG

Varsel om planoppstart Flomstunet

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 vert det varsla om oppstart av detaljreguleringsplan for Flomstunet gnr. 61 bnr. 117, 53, 379 og 113 i Førde kommune.

Føremålet med reguleringsplanen er å legge til rette for ein 4. etasje på eksisterande bygg på gbnr. 61/117, samt renovere delar av eksisterande bygningsmasse. Det skal leggast til rette for kontor i dei øvste etasjane, medan dagens drift med butikklokale/treningssenter skal vidareførast i dei nedste etasjane.

Varselbrev reguleringsplan 12.12.18

Referat frå oppstartsmøte med Førde kommune 21.11.18.

Planinitiativ

Annonse i avisa Firda 15.12.18.

Planavgrensing - kart

kart annonse.PNG


VARSEL OM PLANOPPSTART, Dovreskifer

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 blir med dette varsla om oppstart av planarbeid, og
høyring av planprogram for skiferbrot i Nordheringslie, Gnr 69 Bnr3 m. fl.

Planprogram dovreskifer 15012018.pdf

Varslingsbrev Dovreskifer 15012019.pdf

Referat frå oppstartmøte 29112018.pdf

Annonse i Fjuken.pdf

KART til annonse.jpg