Kunngjeringar

Veibust og for Reitehaug i Sula

Det blir med dette varsla oppstart av arbeid med reguleringsendring av plan for Veibust og for Reitehaug i Sula kommunen.
Planarbeidet blir utført på vegner av Vegsund Slip Eigedom AS.
Planen omfattar gamle Veibust skule, friområda vest og nord for skulen, bustadområde aust for skulen, og verftet sin parkeringsplass i nord.
Formålet med planen er å legg til rette for etablering av hybelbygg for tilsette ved verftet, gjennom ombygging av etablerte bustadar og tilbygg/ombygging av skulen.
Det er også ønskjeleg å legg til rette for auke av parkeringskapasitet til verftet.

Varsel oppstart regplan del av Trollebø

Varsel om oppstart etter pbl §12-8
-«Detaljregulering del av Trollebø, gbnr. 303/3,60 m.fl., næring og infrastruktur, Kinn kommune», PlanID 20210107

Varsel om oppheving etter pbl §12-14
-Del av: «Reguleringsplan for Trollebø», Plan ID 1439 199501
-Heile: «Reguleringsplan for Trollebø III», PlanID 1439 200902