Kunngjeringar

DETALJREGULERING KOLBOTN II, LALM

Varsel om oppstart av detaljregulering for Kolbotn II på Lalm i Vågå kommune.
Krefter as ynskjer å utarbeide ein detaljreguleringsplan som i hovudsak vidarefører rammene gjeve i kommuneplanen. Planen skal legge til rette for etablering av datasenter, samt utnytting av mineralressursar med ein etterbruk som legg til rette for utnytting av spillvarme. Planen skal òg opne for etablering av annan næring/industri, dersom føremålet datasenter ikkje let seg realisere av infrastrukturårsakar. Planområdet ligg i tilknyting til eit etablert næringsområde, på nordsida av rv. 15 og Ottaelva. Planen utløyser krav om konsekvensutgreiing og planprogram, jf. KU-forskriftas vedlegg I pkt. 24.

Varsel oppstart Høgvoll, Ålesund

Varsel om oppstart Høgvoll – reguleringsendring for Olav Sundes veg – Høgvollvegen gnr/bnr 51/6 m.fl. («Moatunet»)

Vi varsler med dette om oppstart av reguleringsendring for et område på Moa i Ålesund kommune. Mostein Helse AS ønsker å legge til rette for et boligområde med varierende boligtyper, også seniorboliger og omsorgsboliger. Planområdet ligger øst for Moa Nord, og det skal vurderes høyere utnyttelse og byggehøyde enn i dagens situasjon. I dag består området av småhusbebyggelse som planlegges revet for utvikling av nye boliger, eventuelle servicefunksjoner tilknyttet boligområdet, leikeplasser og gangforbindelser gjennom området m.m. Tilkomst blir via Olav Sundes veg, muligens via Høgvollvegen for en del av boligene, dette blir vurdert underveis i planprosessen. Arealformål blir hovedsakelig boligformål, i samsvar med gjeldende regulering og kommunedelplanen, eventuelt en kombinasjon av bolig og privat/offentlig tjenesteyting.

Frist for å komme med innspill til oppstartsvarselet er satt til 17.08.22.

DETALJREGULERING HEGGLI, SKJÅK

Varsel om oppstart av detaljregulering for Heggli i Skjåk kommune. Søre Heggebotn DA ved Erik Kollerud og Ola Yttre ynskjer å legge til rette for fritids- og turistføremål på sin eigedom (gnr./bnr. 133/1) på nordsida av Heggebottvatnet, som i gjeldande kommuneplan er avsett til dette føremålet. Ein ynskjer òg å inkludere arealet på sørsida av rv. 15, som i gjeldande kommuneplan er avsett til føremålet naturområde. Planarbeidet skal vidare sikre ny avkøyring frå rv. 15 mot nordleg del av eigedommen, samt naudsynt parkeringsareal. Det skal òg vurderast løysingar for kryssing av riksvegen for gåande.

Frist for å koma med innspel/merknader til oppstartsvarselet er sett til måndag 1. august 2022.