Kunngjeringar

Berstadvatnet drikkevasskjelde

Nordplan vil i medhald av plan og bygningslova §12-8 varsle oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Berstadvatnet drikkevasskjelde i Stad kommune. Plan ID 2022017.
Stad kommune er tiltakshavar og Nordplan AS er utførande konsulent.

Detaljreg.Måløy Sildoljefabrikk

I samsvar med Plan- og bygningsloven, plandelen § 12-8, har det blitt varsla oppstart av planarbeid etter § 12-3 – Privat detaljreguleringsplan for Gbnr 304/6 mfl, industri, Kinn kommune. Forslagsstiller for planarbeidet er Pelagia AS.

DETALJREGULERING NØRVELIA

DETALJREGULERING NØRVELIA gbnr 134/8 m.fl. BOLIGFORMÅL
I samsvar med plan- og bygningslovens §12-8 varsler vi oppstart av detaljregulering Nørvelia gnr/bnr 134/8 m.fl. i Ålesund kommune, Borgundvegen 227A (tidl. Nørvelia barnehage). Ålesund Kommunale Eiendom KF (ÅKE) er forslagsstiller og Nordplan AS er plankonsulent. Reguleringsplanen omfatter reguleringsendring fra offentlig/privat tjenesteyting til boligformål, samt skal ivareta grønnstruktur/friområde/leikeareal. Frist for å komme med innspill er 04.01.2023.