Kunngjeringar

VARSEL REGULERINGSENDRING

for Jervellhaugen gnr/bnr 42/4 (Kaupangen), Ålesund.

Nordplan AS har utarbeidet en mindre reguleringsendring på vegne av Mostein Kaupangen AS v/Steinar Lausund. Reguleringsendringen gjelder kun for den del av Jervellhaugen som hovedsakelig ligger innenfor gnr/bnr 42/4. Det ble påbegynt et byggeprosjekt for en stund tilbake, dette omfattet en kombinasjon av bolig- og forretningsformål. Prosjektet stoppet opp, og det har i lengre tid vært et sår i landskapet med en stor byggegrop akkurat i innfallsporten til museumsområdet i Borgundgavlen. Det nye prosjektet skal omfatte et moderne kontorbygg for offentlig/privat tjenesteyting, som legger seg godt i terrenget. I tillegg skal det legges til rette for allmenn ferdsel og tilgang til sjø, et mindre småbåtanlegg, et lite naust, parkeringsløsning m.m. Hensynet til Jervell-huset er ivaretatt. Eksisterende store trær i sør skal tas vare på.

Varselbrev Jervellhaugen - Kaupangen 140721.pdf

Planbeskrivelse Jervellhaugen-Kaupangen 12.07.21.pdf

Planfaglig vurdering reguleringsendringsforslag Ålesund kommune.pdf

Reguleringsbestemmelser Jervellhaugen 120721.pdf

T_regplan-A2-L_12.07.21.pdf

Vedlegg 1 signert kravspesifikasjon Jervellhaugen - Kaupangen gbnr 42-4.pdf

Vedlegg 2 Illustrasjonsplan 05.07.21.pdf

Vedlegg 3 Rammeplan VA.pdf

Vedlegg 3.2 kart VA-rammeplan.pdf

Vedlegg 4 miljøteknisk sedimentrapport Kaupangen.pdf

Plangrense reguleringsendring Jervellhaugen gnrbnr 42-4.png