Kunngjeringar

OPPSTARTSVARSEL SKÅRASTRANDA

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 vert det varsla oppstart av detaljregulering for næringsområde på Skårastranda like nord for Måløy sentrum. Planen har som mål å legge til rette for utviding av eksisterande fylling i sjø, for etablering av kaianlegg og næringsområde i sjø og på land.
Tiltakshavar for planarbeidet er Skårastranda as.

Frist for å koma med innspel til oppstartsvarselet er sett til måndag 6. desember.

VARSLING PLANPROGRAM EKRELYKKJA

Det varslast om igangsett regulering og høyring av planprogram for Ekrelykkja. Planforslaget blir utarbeidd for Lillehammer kommune, eigedom og utbygging. Hensikten med planen er å legge til rette for at tidlegare Ekrom skole skal bli omregulert til konsentrert bustadbebyggelse, med ønskt utnyttingsgrad inntil BYA=50 %. Dagens bygningsmasse forutsetjast i all hovudsak riven. Frist for å koma med innspel til oppstartsvarselet er sett til 10.01.2022.