Kunngjeringar

VARSLING, Saurdalen hytteområde

Kunngjering av planoppstart for detaljreguleringsplan for Saurdalen hytteområde- Balestrand kommune

Varsling Angedalsvegen 6

Kunngjering av planoppstart for detaljreguleringsplan for Angedalsvegen 6, gbnr. 22/237 - bustadar i Førde sentrum

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 vert det varsla om oppstart av «detaljreguleringsplan for Angedalsvegen 6, gbnr. 22/237» i Førde kommune. Planområdet er på om lag 3,4 daa, og ligg sør for Angedalsvegen og nord for parken/festplassen i Førde sentrum. 

Føremålet med planarbeidet er å leggje til rette for ei ny bustadblokk sentralt i Førde. Det er ønskje om å byggje 5 etasjar mot nord og ei nedtrapping med takterrasse mot elva i Sør. I kjellar er det planlagt felles parkeringskjellar, med kopling til eksisterande nabokjellar (Huus-tunet pkjellar).

Varselbrev 26.06.19

Annonse i Firda 28.juni 2019

Planinitiativ

Referat oppstartsmøte med Førde kommune, 21.juni 2019


VARSLINGSBREV, Rovde industripark

I medhald av Pbl. §12-8 vert det varsla oppstart av detaljregulering for om lag 252 daa av gbnr.
106/1, 2, 4, 8, 10 og delar av 107/4 ved Rovde Industripark på Øykjeneset. Det vert ikkje utarbeidd planprogram eller KU.