Kunngjeringar

DETALJREGULERING KOLBOTN II, LALM

Varsel om oppstart av detaljregulering for Kolbotn II på Lalm i Vågå kommune.
Krefter as ynskjer å utarbeide ein detaljreguleringsplan som i hovudsak vidarefører rammene gjeve i kommuneplanen. Planen skal legge til rette for etablering av datasenter, samt utnytting av mineralressursar med ein etterbruk som legg til rette for utnytting av spillvarme. Planen skal òg opne for etablering av annan næring/industri, dersom føremålet datasenter ikkje let seg realisere av infrastrukturårsakar. Planområdet ligg i tilknyting til eit etablert næringsområde, på nordsida av rv. 15 og Ottaelva. Planen utløyser krav om konsekvensutgreiing og planprogram, jf. KU-forskriftas vedlegg I pkt. 24.

DETALJREGULERING HEGGLI, SKJÅK

Varsel om oppstart av detaljregulering for Heggli i Skjåk kommune. Søre Heggebotn DA ved Erik Kollerud og Ola Yttre ynskjer å legge til rette for fritids- og turistføremål på sin eigedom (gnr./bnr. 133/1) på nordsida av Heggebottvatnet, som i gjeldande kommuneplan er avsett til dette føremålet. Ein ynskjer òg å inkludere arealet på sørsida av rv. 15, som i gjeldande kommuneplan er avsett til føremålet naturområde. Planarbeidet skal vidare sikre ny avkøyring frå rv. 15 mot nordleg del av eigedommen, samt naudsynt parkeringsareal. Det skal òg vurderast løysingar for kryssing av riksvegen for gåande.

Frist for å koma med innspel/merknader til oppstartsvarselet er sett til måndag 1. august 2022.