Kunngjeringar

VARSLINGSBREV, del av Grebstadvegen

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8, vert det med dette varsla oppstart av reguleringsplanarbeid for del av Grebstadvegen i Sykkylven kommune.

VARSLINGSBREV, Fiskarstrand

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8, vert det med dette varsla oppstart av reguleringsarbeid på Fiskarstrand i Sula kommune.

VARSLING OPPSTART LOEN VEST – SOLVIK

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8, blir det med dette varsla om oppstart av reguleringsplanarbeid for Loen Vest – Solvik i Stryn kommune. Planprogram for arbeidet er utarbeidd og blir samtidig lagt ut til offentleg gjennomsyn.

VARSLING PLANOPPSTART

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8, blir det med dette varsla om oppstart av reguleringsplanarbeid for bu- og omsorgssenter på Kulen i Vågsøy kommune.

VARSLING PLANOPPSTART

I medhald av Pbl. §12-8 vert det varsla oppstart for reguleringsarbeid for om lag 37 daa ved eksisterande aktivitetssenter i Rimstaddalen.