Kunngjeringar

VARSEL OPPSTART, Lundastranda

Nordplan vil i medhald av plan- og bygningslova § 12-8 varsle oppstart av reguleringsplanarbeid for Lundastranda. Registrerte grunneigarar og festarar i planområdet, og så vidt mogleg andre heimelshavarar i planområdet samt naboar til planområdet og offentlege etatar, vert med dette varsla direkte. Nordfjord Vegservice AS er tiltakshavar, og Nordplan AS er utførande plankonsulent.

Områdeplan Sulafjellet

Med heimel i plan- og bygningslova §12-1 varslast med dette oppstart av områdeplan for
Sulafjellet. Framlegg til planprogram vert lagt ut til offentleg ettersyn i 6 veker, jf. plan- og
bygningslova §§ 4-1 og 12-9 og vedtak i det faste utvalet for plansaker, 07.09.21.