Kunngjeringar

DETALJREGULERING FOR BYKSET PÅ BRYGGJA

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8 blir det varsla oppstart av planarbeid for detaljreguleringsplan for Bykset på Bryggja i Stad kommune. ATJ Holding AS er forslagsstiller og Nordplan AS er utførende konsulent.

Tilleggsvarsel Måløy Sildoljefabrikk

Tilleggsvarsling for utvidet plangrense- detaljregulering av gnr/bnr. 304/6 – Måløy sildoljefabrikk (Ulvesund/ Deknepollen)
Nordplan varsler i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8 om utvidet plangrense for pågående arbeid med privat detaljregulering for Ulvesund/Deknepollen, Gbnr 304/6 mfl., industri (PlanID 20220106), Pelagia AS er forslagsstiller og Nordplan AS er utførende plankonsulent.