Miljø

Bærekraft og miljø

Heile organisasjonen Nordplan skal fokusere på desse viktige tema og alle skal ha eit bidrag innan dette.
For meir utfyllande kompetase i enkelt prosjekt eller organisasjon anbefalar vi at du tar kontakt med kontaktpersonen her.

Referansar miljø

Miljøfyrtårn

Noregs mest brukte sertifikat for verksemder som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Noregs mest brukte sertifikat for verksemder som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Å vere Miljøfyrtårn inneber systematisk arbeid med miljøtiltak i kvardagen. 

Verksemder oppfyller krav og gjennomfører tiltak for ei meir miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. 
Miljøfyrtårn har tilpassa krav for ulike bransjar og passar for små, mellomstore og større organisasjonar som i hovudsak opererer innlands. 

BREEAM-NOR

BREEAM er Europa leiiande miljøsertifiseringsverktør for byggninga og er tilpassa norske forhald i BREEAM-NOR.

Vi har rådgjevar som kan stå til teneste viss det er ønskjeleg å få gode og bærekraftige bygg. Vi tilbyr folk som kan rådgjeve dykk for å BREEAM sertifisert bygningsmassen eller for å få eit godt bygg.

Resultatet er ofte blant anna lavare driftskostnadar, auka brukartilfredsheit, redusert risiko i dagens samfunn og auka markedsverdi.

Viste du at å oppnå dei nedste nivåa kan ein få vesentleg betre bygg til ingen eller svært liten kostnadsauke. Det handlar som oftast om god rådgjeving og tidlegg fokus på gode tiltak.

Klimagass, livsløp (LCA) og materialval

Vi tilbyr vurdering, analysering, optimalisering og rekneskap for klimagassutslepp tilknytt bygging og drift av mange ulike anlegg.

Vi nyttar programvarer som One Click og ISY Calcus for å gjennomføre slike analysar.

Kurs

Vi tilbyr kurs innan miljø for å auke fokus på nyttige tiltak innan miljøarbeid. Miljøarbeid omfattar blant anna innkjøp, transport, energi, avfall, kjemisk bruk, ombruk og materialval. 

Vi kan halde både standardiserte og skreddarsydde kurs. Å sørgje for godt miljøarbeid må alle i organisasjonen bidra.

Ombruksvurdering

Å nytte allereide eksisterande materiell og produkt kan gje ein stor miljø og økonomisk gevinst.

Vi fokuserar på å nytte allereide eksisterande materiell og produkt. Derfor tilbyr vi kartlegging, organisering og synleggjering av gevinst. Dette kjem kundane raskt til gode og reduserar kostnadane for selskapa og miljøet betydleg.

For å gjere dette enklare nyttig gjere vi oss av plattformen Loopfront, ta kontakt for ein uforpliktande prat angåande dette.

Livsløpskostnadar (LCC)

Å vurdere innkjøp mot livsløpskostnadar er eit svært nyttig og miljømessig tiltak.

Livsløpsskostnadar (LCC) fokuserar på økonomien gjennom heile livsløpet, frå planlegging til sanering, og skal synleggjere. Ved p endre fokuset frå investering til heile livsløpet er det mange miljøtiltak som vert lønnsame.

Blant anna vert investering i varmepumpe med fjordvarme eller borehol, solceller og Kebony økonomiske med eit slik perspektiv. 

For å gjennomføre slike anlayser nytter vi ISY Calcus, One Click og excel-ark for å skreddarsy produktet til dykk som kunde.