Fjordvarmeanlegget på Nordfjordeid - drift

Siden fjordvarmeanlegget vart bygget har Fjordvarme drifta og optimalisert anlegget. Det vere seg alt frå administrative oppgåvar som kundeoppfølging til praktisk vedlikehald og driftsoptimalisering. Det er også ein 24/7 vaktordning for eventuelle feil som måtte oppstå. 

Finansieringsmodellen for anlegget er basert på sjølvkostprinsippet, og prisane for energileveransen har således vore svært lave i forhold til annen energi som for eksempel elektrisitet. I tillegg medfører bruk av fjordvarmeanlegget ein betydeleg reduksjon av klimagassar og belastning på straumnettet i tettstaden. 

Rimeleg energi 

Stad kommune (tidl. Eid) hadde behov for å redusere energikostnader for eigne bygg. I forprosjektfasen såg vi at også andre byggeigarar kunne få dei same fordelane. 

I enøksamanheng tenkjer vi oftast på energikostnader knytt til oppvarming, men også kjøling kostar. Varmen sommartid er eit problem i svært mange bygg og har negativ innverknad på det fysiske arbeidsmiljøet, med redusert trivsel og effektivitet som resultat. Fjordvarmen kan levere denne kjølinga og dermed betre innemiljøet betratleg på sommaren.

Hovudprinsippa er å føre lavtemperert vatn frå 50 meters djupne i Eidsfjorden til lands og overføre energi ved varmeveksling mot ein vasskrets. Vasskretsen fører vatnet rundt i Nordfjordeid sentrum, med stikkleidningar til dei bygningane som vert abonnentar. Temperaturen i sjøen gir gunstige høve for oppvarming ved hjelp av varmepumper og direkte kjøling av ventilasjonsluft. I tillegg kan fjordvarmerøra nyttast til å bli kvitt overskotsvarme.

Samarbeidspartanarar

Når vi først skulle sette i gang omfattande graving i Nordfjordeid tettstad, meinte vi det var viktig å tenkje langsiktig på alle typar infrastruktur. I fjordvarmegrøftene er det også lagt trekkerøyr for fiber for ulike aktørar og på nokre strekningar høgspentkablar, vatn- og avløpsrør. Alle medaktørane betaler grøftebidrag med ein kostnad som ligg under kostnaden ved separat utbygging.  I tillegg til effektiv legging blir arbeidet også synkronisert med opprusting av infrastrukturen i sentrum, som t.d. opprusting av Eidsgata (hovudgata), oppgradering av sjøfronten i Sjøgata og bygging av fortau i Skulevegen og langs Fargarelva. 

Fjordvarme AS har eit nettverk av samarbeidspartnarar som har vore med på pilotprosjektet, ”Fjordvarmeprosjektet” på Nordfjordeid. Samla sett har vi ein særs god kompetanse for å kunne bygge ut og drifte tilsvarande anlegg andre stader.

Byggherre: Stad Fjordvarme KF
Oppdrag: Drift av anlegg på Nordfjordeid og Stad Næringspark
Fagområde: Termisk energi, drift av energianlegg, energibruk i bygg, vatn og avløp, Eid Fjordvarme
Stad: Nordfjordeid
Areal: 105 000 m2
År: 2004-til dags dato
Installert effekt: 5000 kW fornybar effekt
Fornybar energi: 9 400 MWh/år

RELATERTE PROSJEKTER