Detaljreguleringsplan for Nils Sperre AS

På oppdrag for fisketilverkingsverksemda Nils Sperre as, har Nordplan utarbeidd detaljregulerings­plan for deira eigedom på Ellingsøya i Ålesund kommune.

Formålet med planen er å legge til rette nye tomteareal for ekspansjon av eksisterande aktivitetar, avklare tilkomstforhold, fastsette grense for utfylling i sjøen, og gi heimel til frigiving av kulturminner på framtidig byggeareal.

Oppdraget har bestått i prosjektleiing med gjennomføring av møter med grunneigarar, kommunen og utbyggar, avklaringar og kontakt med fylkeskulturavdelinga, Bergen museum og Riksantikvaren om arkeologiske utgravingar. Det er utarbeida plandokument med planomtale, risiko- og sårbarheitsanalyse, føresegner, plankart og illustrasjonsplan.

Anlegget sett mot sørvestAnlegget sett mot søraustReguleringsplan
Byggherre: Nils Sperre Eigedom AS
Oppdrag: Detaljregulering
Fagområde: Arealplanlegging
Prosjektnr.: 15068
Stad: Ålesund
Areal: ca 48 daa
År: 2016

RELATERTE PROSJEKTER