Landskapsanalyse Rota

Oppdraget omfatta i hovudsak registrering og kartlegging av natur og landskap på øya Rota, med tilhøyrande øygruppe.

Målsetjinga for landskapsanalysen var å synleggjere korleis landskapselement som terrengformer, sjø, kulturlandskap m.m. skaper grunnlag for oppleving, bruk og beskyttelse i samband med framtidig byutvikling. Tema som funksjonell strandsone, naturmangfald, klimasårbarheit, landskapsbilete, landskapsklassifisering er omhandla. Det er også vurdert ny veg- og brutilkomst til øygruppa.

Analysen har synleggjort ein del utfordringar knytt til ulik arealbruk på Rota med tilhøyrande øygruppe. Målet er å gje politikarane eit betre grunnlag for sine vedtak.

ArealbrukHelling i terrengFiskebåt
Byggherre: Flora kommune og Flora Næringseigedom AS
Oppdrag: Landskapsanalyse som temarapport til arealplan
Fagområde: Landskapsarkitektur, plan
Prosjektnr.: 10183
Stad: Flora Kommune
År: 2011

RELATERTE PROSJEKTER