Strandsonevurdering Muribugen-Linge

Norddal kommunen hadde behov for eit grunnlagsdokument for utvikling av strandsona på strekninga Muribugen – Linge, for seinare arbeid med reguleringsplanar og kommunedelplan. Rapporten dokumenterer ved tekst og bilde og illustrasjonar både dagens situasjon, og forslag til nye løysingar.

Strandsonerapporten gir rettleiing om disponering av areala i strandsona. M.a. kor utbygging kan skje, kor den bør unngås av omsyn til allmenta sine interesser og verneinteresser, kva for eksisterande tiltak som bør fjernast eller endrast,  og forslag tilkomstar til strandsona for alle.

Byggherre: Norddal kommune
Oppdrag: Strandsonevurdering- analyse/utviklingsplan
Fagområde: Arealplanlegging
Prosjektnr.: 09100
Stad: Muri-Linge, Norddal kommune
År: 2010

RELATERTE PROSJEKTER