Øvre Steia

Det er stort fokus på behov for fleire bustader på Sande i Gaular kommune. Nordplan er difor engasjert av Vest Eigedom AS for å utvikle eit nytt bustadområde på Sande.

Formålet med planen er å legge til rette for ca. 40 bustadtomter til eine- og fleirmannsbustader med tilhøyrande infrastruktur. Planområdet er på 119 daa.

Oppdraget har bestått i prosjektleiing, utarbeiding av planskildring, føresegner og plankart samt prosjektering av vei og VA. SGC Geofare AS har gjennomført skredvurderingar.

Utsyn over reguleringsområdetUtsyn over reguleringsområdet 2Reguleringsplan
Byggherre: Vest Eigedom AS
Oppdrag: Detaljreguleringsplan
Fagområde: Arealplanlegging og regulering
Prosjektnr.: 14131
Stad: Førde
Areal: 119 daa
År: 2014-2015

RELATERTE PROSJEKTER