Kommuneplanens arealdel Selje kommune

Nordplan har utarbeidd kommuneplanen sin arealdel for Selje kommune 2017-2029. Som bakgrunn for planarbeidet vart det tatt stilling til ei rekkje innspel frå folkemøter i 2013 og 2015. Selje kommune sitt planprogram for kommuneplanen danna utgangspunkt for innhaldet i planarbeidet.   

Det vart utarbeidd totalt fem plankart; heile kommunen i to delar (målestokk 1:20 000), samt tre meir detaljerte kart for tettstadane Flatraket, Selje og Leikanger (målestokk 1:5000). Nordplan vurderte innkomne innspel, utarbeidde konsekvensutgreiingar, plankart, og føresegner. 

Nordplan var engasjert på fleire folkemøter undervegs i planarbeidet. 

Plankart nordPlankart sørPlankart tettstad Selje
Byggherre: Selje kommune
Oppdrag: Kommuneplanens arealdel
Fagområde: Arealplanlegging
Prosjektnr.: 15186
Stad: Selje kommune
År: 2015-2017

RELATERTE PROSJEKTER