Detaljreguleringsplan for Domstein AS

Reguleringsplanen legg til rette for ombygging av eksisterande bygningsmasse samt vesentleg utviding med utfylling i sjøen og etablering av lengre kaifront. Som grunnlag for reguleringsplanen koordinerte Nordplan grunnundersøkingar for områdestabilitet og avklaring av miljøgeologiske aspekt, støyvurdering i no-situasjon, anleggsfase og driftsfase. Ei strekning av Fv. 617 vart prosjektert etter rett dimensjoneringsklasse med endring av avkøyrsler, og etablering av tosidig fortau.

 

Nordplan har hatt prosjektleiing, og produksjon av alle plandokument, som plankart, reguleringsføresegner, planomtale med ROS og koordinering/medverknadsprosessar for naboar og berørte sektorinteresser.

Byggherre: Domstein Fish AS
Oppdrag: Detaljreguleringsplan
Prosjektnr.: 17207
Stad: Raudeberg, Kinn kommune
Areal: 52 daa
År: 2017-2019

RELATERTE PROSJEKTER