Kommunedelplan Fossbergom

Nordplan AS har utarbeidd plandokument ved Lom kommunes revisjon av kommunedelplan for Fossbergom. Hovudansvar for plankart og temakart, planskildring, KU-vurderingar, føresegner og retningslinjer, samt risiko- og sårbarheitsanalyse for nye utbyggingsområde.

Kommunedelplanen sitt hovudgrep ligg i vidareutvikling av sentrumsområda basert på kombinerte formål i eit høgt verdsatt arkitektonisk miljø, og ein svært viktig turiststad.

Planarbeidet er gjort i tett dialog med Lom kommune som oppdragsgjevar i perioden 2014-15.

Plankart
Byggherre: Lom kommune
Oppdrag: Kommunedelplan
Fagområde: Arealplanlegging
Prosjektnr.: 14057
Stad: Lom kommune
År: 2014-2015

RELATERTE PROSJEKTER