Hyttefelt Hardbakke - Klubben

Planforslaget tek særskilt omsyn til bygging i strandsona og fjernverknaden.  Alle inngrep skal gjerast så skånsamt som mogleg for å ta vare på naturpreget, og inngrepsområdet på den enkelte tomta skal avgrensast. Tomtene er nøye vurdert og plassert for å tilstrebe ei god terrengtilpassing, og ein har dermed unngått plasseringar på høgder og kollar. Dette har ein gjort for å unngå løysingar med dominerande hytter som er lett synlege på lang avstand.

Oppdraget har bestått av prosjektleiing, utarbeiding av planskildring, føresegner og plankart samt prosjektering av veg.

Byggherre: Solund kommune
Oppdrag: Detaljregulering, vegprosjektering
Fagområde: Plan, Vegprosjektering
Prosjektnr.: 11083
Stad: Hardbakke, Solund kommune
Areal: 172 daa
År: 2014

RELATERTE PROSJEKTER