Skiferbrot Nordheringslie

Reguleringsplanen legg til rette for uttak av skifer og fokuserte på framtidsretta og forutsigbar uttaksdrift, samt avklaring av viktige miljø- og risikoaspekt ved uttaksdrifta. Reguleringsplanen inneheldt konsekvensutgreiing da vesentlege miljøinteresser var rørt. Nordplan koordinerte utgreiing av skredfare, støyfaglege vurderingar og det vart gjennomført biologisk registreringsarbeid i ein viktig bekkekløftlokalitet. I samband med reguleringa har Nordplan utarbeidd søknad om driftskonsesjon for uttaket.

Nordplan har hatt prosjektleiing, og produksjon av alle plandokument, som plankart, reguleringsføresegner, planomtale med ROS, søknad om driftskonsesjon etter minerallova og koordinering/medverknadsprosessar for naboar og rørte sektorinteresser.

Byggherre: Dovreskifer AS
Oppdrag: Detaljreguleringsplan for skiferbrot i Nordheringslie, Gnr 69 Bnr 3 m. fl.
Fagområde: Plan
Prosjektnr.: 17283
Stad: Nordheringslie, Vågå
Areal: 292 daa
År: 2017-2019

RELATERTE PROSJEKTER