Detaljregulering Litldalen - Sunndalsøra

Føremålet med detaljreguleringsplanen for Litldalen var å legge til rette for vidare drift av masseuttaket og etablere eit næringsområde, samt leggje tilhøva betre til rette for gode løysingar når det gjeld uttaksrekkefølgje, landskapstilpassingar og etterbruk. Sand- og grusressursane i Litldalen er vurdert som svært viktig, og tiltaket vil vere ein naturleg utviding av uttaksområdet og forlenging av uttaksperioden.

Nordplan AS har dermed på vegne av tiltakshavar Veidekke Industri AS utarbeida ein detaljreguleringsplan som legg rammer og føringar for utviding av eksisterande grustak i Litldalen.

Plankart 1Plankart 2Snitt AA Snitt BB Illustrasjon etter endt drift. Illustrasjon etter endt drift. Illustrasjon etter endt drift.
Byggherre: Veidekke Industri AS
Oppdrag: Detaljregulering
Fagområde: Plan og infrastruktur
Prosjektnr.: 15174
Stad: Sunndalsøra
År: 2019

RELATERTE PROSJEKTER