Bøyabreen og Supphellebreen

Oppgåva var å formgje utsikts- og informasjonspunkt for begge stadane. Fokusområda var aukande turisme, persons- og erosjonssikkerheit. Prosjektet er gjennomført som team med ARK/LARK og innspel frå RIB.

Hovudtraseen i stinettet i begge områda er universelt utforma, men det er òg lagt opp til snarvegar via trapper for å gje sirkulasjon og variasjon i turtilbodet. Hjå Bøyabreen byggast eit amfi som gjev samlingsmoglegheiter. Hjå Suphellebreen føreslår vi å bygge ei arkitektonisk og robust bru over punktet der brevatnet samlar seg til ei elv. Denne gjev moglegheiter for eit trygt og spennande utsynspunkt mot breen.

Prosjektet resulterer i betre samordning og tilrettelegging for vitjande med fokus på universell utforming. Gjennomtenkt val av traséar og tilrettelegging av stiane, samt strategisk plassering av utsynspunkt og informasjonsskilt, er med å førebygge erosjon og styre bevegelsen over og rundt området. Dette samla skal gje intensiv for å opphalde seg langt unna faresonene kring breane.

 

Youtubefilm over prosjektet: /   

Byggherre: Jostedalsbreen Nasjonalparkstyre
Oppdrag: Skisseprosjekt
Fagområde: Landskap
Prosjektnr.: 22208
Stad: Fjærland
Areal: 19000 m2
År: 2023

RELATERTE PROSJEKTER