Bukollektiv og dagsenter for demente

Det nye bygget i Molværsvegen inneheld bukollektiv for 10 demente i 1. etasje, og eit dagsenter for for 12- 15 demente i 2. etasje. Prosjektet vart utvida undervegs med 4 bueiningar i 2.etg for demente som er i stand til å klare seg sjølv. Bygget er kopla saman med dei to eksisterande bukollektiva i Molværsvegen 15 og 19 slik at tilsette kjem seg tørrskodd mellom. Utfordringa har vore å få til denne samankoplinga med innbyrdes høgdeforskjellar, og samstundes ivareta kravet til universell utforming. I tillegg er tomta er relativt trang.

I planløysinga er det lagt vekt på at den daglege drifta av einingane skal kunne vere mest mogleg effektiv, samstundes som behovet for skjerming av dei demente skal takast i vare. I samband med det nye bukollektivet er det óg planlagd ein erindringshage. Hagen er delt inn i ulike soner rundt bygningskroppane. Det er lagt vekt på varierte og gode opplevingar og utforming i hht UU. Dagsenteret har eigen takterrasse/hage i søraust.

ErindringshageStove i bukollektivetErindringshageTakterassenAust- og sørfasadenHovudtilkomstNytt i forgrunnen  og gamalt bakDetalj kummelokkGløtt ut i vandrearealetStove i bukollektivetFasade og utomhusTakterasseFasade nordSituasjonsplanFasade sør
Byggherre: Sula Kommune
Oppdrag: Konseptfase, forprosjekt, anbud / detaljprosjekt
Fagområde: Arkitektur, byggeteknikk, landskapsarkitektur, brannrådgjeving
Prosjektnr.: 12076
Stad: Langevåg
Areal: 2180 m2 BTA
År: 2017

RELATERTE PROSJEKTER