Sunnfjord Frisksenter - byggetrinn 2

Naustdal kommune ønskjer å utvikle sentrumsområdet med utbygging på ei sentral tomt ved avkøyrsla til Naustdal sentrum – «Frisksentertomta». Kommunen ønskjer å bygge eit senter med helse- og omsorgsfunksjonar, bustadar og eventuelt andre service-funksjonar. Det er utarbeida Forprosjekt for Sunnfjord Frisksenter som er byggetrinn 1 på tomta. Dette bygget inneheld helse- og omsorgsfunksjonar med både privat og offentleg helsetilbod. Det er også planlagt 10 omsorgsbustader i 3.etasje.

Skisseprosjektet for byggetrinn 2 omfattar 16 bustader av ulik storleik, m.a. fleire bustader tilpassa krav til omsorgsbustad. Det er og skissert eit mindre næringsareal på plan 1. Bustadane vender seg mot eit indre felles parkområde, som igjen er knytt saman med tilkomst til Frisksenteret. Det er lagt vekt på gode, gjennomlyste husvære, og orientering som tek omsyn til romlege kvalitetar, utsikt og støysone mot hovudveg. Utomhusarealet nyanserer mellom offentleg, halvprivat og private soner.

ParkSøraustParkering / tilkomst
Byggherre: Naustdal Kommune
Oppdrag: Skisseprosjekt for bustadblokk med m.a. omsorgsbustader
Fagområde: Arkitektur
Prosjektnr.: 15222
Stad: Naustdal
Areal: 3200 m2 BTA
År: 2016

RELATERTE PROSJEKTER