Bustader for utviklingshemma, Otta

Bygget er organisert slik at alle bueiningane har utsyn mot sørvest og elva. Bygningskroppen er skyvd tilbake for å gje rom for eit stort uteområde mot sørvest. I prosjektet er det nytta massivtrekonstruksjon – dette har sikra kort byggetid og godt inneklima under og etter bygging. Parkering er lagt mot nord med utebodar. Det er etablert fellesareal i tilknyting til uteområde. Undervegs i prosjektet har det vore eit tett samarbeid med brukarkontakt, tilsette og kommunen.

I prosjektet har Nordplan stått for:

  • Konseptfase
  • Byggherreombud
  • Detaljprosjektering, arkitekt og landskapsarkitekt
  • Byggemelding
  • Anbod
Fasade sett fra leikearealInngangDetalj fra stueFasadeFerdig bygg - korridorFasade sett fra leikearealUteområdeHeis i ferdig byggFasadeFerdig bygg - korridorLeikeområdeFoto under byggingLandskapsplan
Byggherre: Sel kommune
Oppdrag: Konseptfase, detaljprosjektering, byggemelding, anbod og oppfølging på byggeplass
Fagområde: Arkitektur. konstruksjon, byggeleiing
Prosjektnr.: 15231
Stad: Otta
År: 2015 - 2018

RELATERTE PROSJEKTER