Måndalen omsorgssenter

Prosjektet omfattar 2 bukollektiv med tilsaman 16 omsorgsbustader for eldre, og erstattar tidlegare Voll omsorgssenter som vart reve i samband med nybygget. Delar av det etablerte utearealet med sansehage (gangstiar og vatn spegl m.m.), er brukt om igjen i det nye anlegget.  

Nybygget er forma som ein L der kvart av «beina» inneheld eit bukollektiv med 8 bueiningar kvar. Tilhøyrande fellesareal, personal- og driftsfunksjonar ligg i «vinkelen» i midten. 

I planløysinga er det lagt vekt på at bygget skal ha ei utforming ihht. UU, være oversiktleg og ha ein god funksjonalitet og logistikk. Eit viktig prinsipp ved utforminga var å gje bygget ein god relasjon til omgjevnadane og skape god kontakt til eksisterande funksjonar og bebyg­ging i området. Skulegården til Måndalen oppvekstsenter, Bruasetvegen og utsikta mot fjella oppe i dalen er viktige orienteringspunkt for bygget. 

Prosjektet er utforma som totalentreprise i samarbeid med Veidekke AS. Nordplan har utforma uteareala, og saman med sivilarkitekt Oddvar Ekroll har vi hatt ansvar for arkitektur.

Byggherre: Rauma Boliger AS
Oppdrag: Pris- og designkonkurranse. Deretter forprosjekt, detaljprosjekt, oppfølging i byggefase og SØK.
Prosjektnr.: 17241
Stad: Måndalen
Areal: 1213 m2 BTA
År: 2018 - 2019

RELATERTE PROSJEKTER