Detaljregulering for Flyplasskrysset

Føremålet med reguleringsplanen har vore å legge til rette for ombygging av dagens T-kryss ved Ørsta-Volda lufthamn til ei rundkøyring. Dagens kryssløysing gir farlege trafikksituasjonar, da det er stor trafikkmengd på E39 og vanskeleg å køyre inn på vegen. Tiltaket vil gi betre framkome og auka trafikksikkerheit på staden.

Føremålet med reguleringsplanen har i tillegg vore å legge til rette for gode internvegar- og avkøyrselsløysingar, samt eit samanhengande og trygt tilbod for mjuke trafikantar.

Oppdraget har bestått av prosjektleiing, utarbeide planomtale, ROS-analyse, reguleringsføresegner og plankart, samt vegplanlegging. I tillegg er det utarbeida trafikkberekningar/-analyse og  støyberekningar. 

Byggherre: Ørsta kommune
Oppdrag: Detaljregulering, vegplanlegging
Fagområde: Plan- og infrastruktur
Prosjektnr.: 19246
Stad: Hovden, Ørsta kommune
Areal: 68 daa
År: 2019-2021

RELATERTE PROSJEKTER