Detaljreguleringsplan for Veibustkrysset

Føremålet med reguleringsplanen har vore å legge til rette for ombygging av dagens T-kryss ved Veibust til eit 2-plans kryss. Dagens kryssløysing gir farlege trafikksituasjonar, da det er stor trafikkmengd på E39 og vanskeleg å køyre inn på vegen. Tiltaket vil gi betre framkome og auka trafikksikkerheit på staden. 

Føremålet med reguleringsplanen har i tillegg vore å legge til rette for eit samanhengande og godt tilbod for mjuke trafikantar gjennom planområdet, samt å legge til rette for gode løysningar for kollektivtrafikken. 

Kryssløysinga er ei midlertidig punktutbetring, fram til ny 4-felts veg (E39) blir etablert på staden.

Oppdraget har bestått av prosjektleiing, utarbeide planomtale, ROS-analyse, reguleringsføresegner og plankart, samt vegplanlegging. 

Vegløysingane er basert på et forprosjekt utarbeida av Norconsult.

Byggherre: Sula kommune
Oppdrag: Detaljregulering, vegplanlegging
Fagområde: Plan- og infrastruktur
Prosjektnr.: 20110
Stad: Veibust, Sula kommune
Areal: 75 daa
År: 2020-2022

RELATERTE PROSJEKTER